Noorderpersprijs Communicatie – De genomineerden

1. Paula Arends – DUO
2. Mark Dijkhuis – Veiligheidsregio Groningen
3. Geert van der Heijden – Accare
4. Sylvia Sanders – Gemeente Midden-Groningen

 

1 – De mens centraal; dienstverlening met (oud)studenten in het Caribisch gebied

Genomineerde: Paula Arends, senior communicatieadviseur bij DUO

Hoe zorg je dat de mens centraal staat en dat dit de rode draad is door alle communicatie heen? En hoe doe je dit in coronatijd op afstand? Paula Arends is als senior communicatieadviseur bij DUO betrokken bij de communicatie met 15.000 (oud)studenten in het Caribisch gebied.
Tijdens de coronapandemie was het niet of zeer beperkt mogelijk om, zoals gebruikelijk, fysiek de eilanden te bezoeken en oud-studenten te helpen met terugbetalingsregelingen en nieuwe studenten te informeren voor een goede start bij hun studie in Nederland. Paula heeft samen met anderen gekeken hoe iedereen toch zo goed mogelijk bereikt kon worden. Niet alleen via een brede diversiteit aan communicatiekanalen, denk aan webinars, chat, videobellen, een eigen website, radio-spotjes, en radio- en tv-interviews, maar ook in tone of voice; qua talen (Nederlands, Papiamento, Engels) en een meer persoonlijke manier van communiceren en het naar voren schuiven van boegbeelden. Tussentijds werd continue gemonitord hoe de dienstverlening vanuit het oogpunt van de klant werd ervaren en waar nodig bijgestuurd.

Grensverleggend: Letterlijk en figuurlijk; grensverleggend. De jury vindt het een innovatief project qua aanpak, communicatiemiddelen, kanalen en ‘tone of voice’. Maar ook binnen de organisaties waarbij processen en dienstverlening werden aangepast.
Impact: Hoe wordt de dienstverlening ervaren? Bereiken we de (oud)studenten om hun te kunnen helpen en adviseren? Tussentijds werd er continue gemonitord en geoptimaliseerd. En met effect: Ze zorgde ervoor dat ruim 15.000 (oud)studenten hulp en advies kregen.
Multidisciplinair: Om de toolkit te kunnen implementeren was er niet alleen een samenwerking met het Caribisch gebied noodzakelijk. Ook was het nodig om bestaande processen en dienstverlening binnen DUO aan te passen. Hiervoor zocht Paula de samenwerking met verschillende disciplines binnen de organisatie.
Paula had een leidende rol in het verbinden van professionals binnen en buiten de organisatie. Verder wist ze met haar enthousiasme, verbindend vermogen, energie, inlevingsvermogen en creativiteit in korte tijd de communicatie en dienstverlening van DUO te wijzigen. En dit project is niet zonder effect, DUO zet deze dienstverlening nu structureel in voor het Caribisch gebied.

2 – Coronacommunicatie met lef

Genomineerde: Mark Dijkhuis, Hoofd Communicatie Veiligheidsregio Groningen

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft een onderscheidende koers gevaren met haar
crisiscommunicatie rondom corona. Vanuit het nationaal veiligheidsbeleid zijn er richtlijnen
opgesteld en deze zijn omgebogen door VRG naar een Groningse variant. Minder dwingend en instructief de regels opleggen, maar meer motiverend en inspirerend van aard. Daarbij heeft Mark de verbinding gezocht met samenwerkingspartners, instanties en burgemeesters. Hij en zijn team zoekt ook de verbinding met de Groningers door tegengestelde meningen te laten horen.

Grensverleggend: De jury vindt dat Mark lef heeft getoond door af te wijken van de landelijke richtlijn van de rijksoverheid (instructie-insteek). Hij heeft een eigen Groningse campagne gevoerd met ‘Kap d’r veur’, gericht op de corona-aanpak. Ondertussen werd ook de campagne ‘Eerste Hulp Ben Jij’ ingezet om de zelfredzaamheid in de regio te vergroten. De ludieke filmpjes van Koen Schuiling, de voorzitter van de Veiligheidsregio, leverden een structurele en waardevolle bijdrage aan de campagne. Het het grensverleggende ziet de jury ook in initiatieven als de serie Corona Dialogen waarin tegengestelde meningen over corona te horen waren. Dit met als doel om polarisatie tegen te gaan.

Impact: De communicatie heeft veel impact gehad en onder andere gezorgd voor politieke
eensgezindheid (tussen verschillende gemeentes/burgemeesters), een duidelijk gezicht van VRG in de regio, een effectieve samenwerking van alle betrokkenen (waaronder ook GGD en
studentenverenigingen) en acceptatie van de coronaboodschap. Naar eigen zeggen waren de
coronacijfers in de regio Groningen substantieel lager dan in andere provincies en ook was er groot effect met de studentencampagnes waarbij de nauwe samenwerking met de
studentenverenigingen werd gezocht.

Multidisciplinair: In de aanpak van de crisis is grens-overstijgend gewerkt door multidisciplinaire samenwerking met o.a. lokale crisisteams, instanties als politie/handhaving en psychologen. Door het anders dan anders te doen en de landelijke richtlijn van instructie om te buigen naar een Groningse variant, heeft VRG lef getoond en een trend gezet die later door andere veiligheidsregio’s werd overgenomen.

3 – Een eigen plek; het verbinden van werelden

Genomineerde: Geert van der Heijden, communicatieadviseur bij Accare

De waarde van gastgezinnen is enorm voor de kinderen die worden begeleid door Accare. Anders dan bij een pleeggezin, zijn de kinderen voor een kort moment onderdeel van het gastgezin. De ademruimte die het kind (en de ouders) hierdoor krijgt is van grote waarde. Geert is regie gaan voeren op het project om te komen tot meer gastgezinnen. Hij voerde gesprekken met gastgezinnen, de kinderen, de organisatie en financiers. Zo kwam hij, samen met zijn team, tot een campagne met impact.

Grensverleggend: De jury is van mening dat Geert ver buiten de grenzen van zijn vak opereerde. Hij adopteerde het project en dook er helemaal middenin. Hij voerde gesprekken met gastgezinnen, kinderen, hulpverleners, bestuurders en financiers. Door zijn grensverleggende aanpak kon hij een campagne met impact realiseren die ook intern zijn invloed had.

Impact: De ambitie was groot, meer gastgezinnen was het doel. Het uiteindelijke resultaat is meer dan een verdubbeling van het aantal gastgezinnen. Het meest zichtbare deel van het hele project is een integere multimediacampagne. TV-spotjes (RTV Drenthe) werden gecombineerd met sociale media oproepen om je aan te melden. Daarnaast vergrootte de campagne de trots van de medewerkers van Accare.

Multidisciplinair: Er is oprecht geluisterd naar alle werelden die een rol spelen als het gaat om gastgezinnen. Deze werelden heeft Geert heel knap verbonden met elkaar in de campagne. Hij zorgde voor een verbinding tussen de zorg en de burger. Geert zorgde met zijn zorgvuldige voorbereiding, de enorme betrokkenheid van stakeholders en de integriteit waarmee de campagne is opgezet, voor een groot effect. Een resultaat met
maatschappelijk impact.

4 – Soepel proces in complex (aardbevings)krachtenveld

Genomineerde: Sylvia Sanders, communicatieadviseur Gemeente Midden-Groningen

Midden Groningen heeft dankzij de bijdrage van Sylvia de volledige portefeuille aan
schoolgebouwen in Midden Groningen in een periode van 3-4 jaar, heel soepel, volledig vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt. De omvang en complexiteit van het totale project is enorm. En omdat de gemeente er voor koos om alle NAM-projecten af te kopen lag er een druk op het gebied van politiek en uitvoering. Des te meer respect heeft de jury voor de aanpak van Sylvia waardoor het project soepel verliep, stakeholders tevreden zijn en de bouw van de 15 scholen (bijna) is afgerond. We zijn onder de indruk van het programma dat in 2021 heeft gelopen waarmee er 15 scholen zijn neerzet voor meerdere decennia.

Grensverleggend: In heel vroeg stadium werden alle doelgroepen, waaronder omwonenden,
betrokken. Soms was er nog niet eens een plek bekend waar een nieuwe school zou komen, maar dan werd er toch al een bewonersbijeenkomst georganiseerd door Sylvia. Dat is een unieke aanpak, zeker binnen de gemeenten.

Impact: De impact voor de gemeente en de inwoners van de gemeente is groot. De gemeente heeft haar gebouwen nu goed voor elkaar; ze zijn nu veilig (bevingsbestendig) en toekomstbestendig (zowel qua duurzaamheid als qua onderwijsconcepten). En daarnaast heeft het impact op prettig wonen en op goed onderwijs. Door de aanpak van Sylvia is het project soepel en vlot verlopen. Met de hoeveelheid aan stakeholders en de verschillen in belangen is dat, volgens de jury, een enorm prestatie. Het op deze manier realiseren van dit project heeft een enorme PR-waarde voor deze regio. Doordat het communicatief goed verliep en iedereen op de hoogte was werd er geen vertraging opgelopen. De wethouder en het college hebben het proces als zeer voorspoedig ervaren waardoor er veel vertrouwen in het projectteam kwam. Dit heeft een belangrijke bijdrage aan de snelheid geleverd.

Multidisciplinair: Sylvia werd aangesteld als communicatieadviseur van de gemeente, maar was uiteindelijk de adviseur voor iedereen die betrokken was bij het project: de gemeente, de schoolbesturen, de omwonenden en de stakeholders. Zij wist precies wie welke informatie wanneer nodig had om het proces voorspoedig te laten verlopen. Door haar goede relatie met de stakeholders kon ze het projectteam van waardevol advies voorzien (Hier moeten we wat mee!). Ze weet partijen te binden en te motiveren door veel door te vragen. Dat doet ze niet alleen aan de kant van het programmateam maar ook aan de kant van de bestuurders, de schoolbesturen en de omwonenden.

.